PRINT DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor consumenten van Ledikant & Wieg

 

Inhoud

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van Ledikant & Wieg

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 


Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ledikant & Wieg;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 5. Heroepingsformulier: het herroeping formulier voor herroeping die Ledikant & Wieg ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ledikant & Wieg georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Ledikant & Wieg.

 


Artikel 2 - Identiteit van Ledikant & Wieg

Victoria’s Web h.o.d.n. Ledikant & Wieg;

Parallelweg 79, 1781EB te Den Helder (geen bezoekadres);

Telefoonnummer: +31 (0)223 796 515

E-mailadres: hallo(at)ledikantenwieg.nl

KvK-nummer: 60732997

 


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen (inclusief eventuele bijlagen), van alle producten te koop gesteld op onze website, alsmede van alle met ons gesloten overeenkomsten en van alle overige, waaronder in de toekomst met ons aan te gane, rechtsbetrekkingen.

 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld te vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 5. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

 

 


Artikel 4 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. Ledikant & Wieg is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Als Ledikant & Wieg gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ledikant & Wieg niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ledikant & Wieg kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

 


Artikel 5 - De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ledikant & Wieg onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ledikant & Wieg is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ledikant & Wieg passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ledikant & Wieg daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Ledikant & Wieg kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ledikant & Wieg op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Ledikant & Wieg zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. Het bezoekadres van de vestiging van Ledikant & Wieg waar de consument met klachten terecht kan;

  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Ledikant & Wieg bekend gemaakte vertegenwoordiger. Als u gebruik maakt van uw wettelijke herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan onsr.

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Ledikant & Wieg retourneren, conform de door Ledikant & Wieg verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Ledikant & Wieg. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 3. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Ledikant & Wieg heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ledikant & Wieg dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Ledikant & Wieg of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 3. Bij retourzendingen is consument volledig aansprakelijk voor de zending. Ook al heeft Ledikant & Wieg de consument voorzien van een retour etiket. Consument heeft altijd de keuze om geen gebruik te maken van het etiket en zelf de kosten dragen voor retourneren.

 4. Bij beschadigde producten, indien het product anders gebruikt is dan nodig om de kenmerken, aard en werking van een product te beoordelen kan de consument aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering.

 


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Ledikant & Wieg kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Ledikant & Wieg dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het ontvangen van de bestelling, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 


Artikel 9 - De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en schommelingen op de financiële markt.

 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 3. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn afleveringskosten, montage, servicekosten en kosten voor verzending, vervoer en lossing, etc. niet in de prijzen inbegrepen.

 4. Indien ten gevolge van een gewijzigde bestelling van de consument vertragingskosten of andere kosten ontstaan, dan wel dergelijke kosten ontstaan ten gevolge van een fout van de consument, dan zal Ledikant & Wieg gerechtigd zijn de prijs aan te passen.

 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van tussentijdse wijzigingen, druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij tussentijdse wijzigingen, druk – en zetfouten is Ledikant & Wieg niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 

 1. Een door Ledikant & Wieg, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Ledikant & Wieg kan doen gelden.

 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 dag na levering aan Ledikant & Wieg schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 3. De garantietermijn van Ledikant & Wieg komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Ledikant & Wieg is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 4. De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Ledikant & Wieg en/of op de verpakking behandeld zijn;

  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft

   gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 


Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

 1. Ledikant & Wieg zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument wordt met een verzendbevestiging op de hoogte gebracht van levering van een nieuwere variant. De consument gaat akkoord met het nieuwere variant bij acceptatie van de levering.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ledikant & Wieg het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ledikant & Wieg zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Ledikant & Wieg.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ledikant & Wieg tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Ledikant & Wieg bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 


Artikel 12 - Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooruit betaald te worden.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ledikant & Wieg te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Ledikant & Wieg behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 


Artikel 13 - Klachtenregeling

 

 1. Ledikant & Wieg beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ledikant & Wieg, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij Ledikant & Wieg ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ledikant & Wieg binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Ledikant & Wieg. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Ledikant & Wieg als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 6. Een klacht schort de verplichtingen van Ledikant & Wieg niet op, tenzij Ledikant & Wieg schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Ledikant & Wieg, zal Ledikant & Wieg naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 


Artikel 14 - Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen Ledikant & Wieg en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.